Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet samarbeider om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge under 24 år. Dette kaller vi 0–24-samarbeidet.

Gjennom samarbeidet vil vi bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv. Derfor skal 0–24-samarbeidet tilrettelegge for bedre samarbeidende tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier. Stat og kommune skal samhandle bedre om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet.

Utsatte barn og unge

barn og unge med risiko for å utvikle problemer som kan lede til mangelfull grunnopplæring, med påfølgende utfordringer knyttet til utdanning, arbeid og helse, og som står i fare for fremtidig marginalisering.

Se filmen om barna som faller utenfor. En film om de små tegnene mange ikke ser eller lukker øynene for, men hvor noen kunne grepet inn og skapt en endring.

Se filmen om Stian.

" class="slide-minister-image" alt="">

“Innsats på tvers mot barnefattigdom”

– Fylkesmannen er einaste statlege instans som arbeider på tvers av sektorgrenser og fagområde. Vi har valt å løfte barn og unge generelt, og arbeidet mot barnefattigdom spesielt.

Lars Sponheim, Fylkesmann, Hordaland