0–24-samarbeidet

Kunnskapsdepartementet, Helsedepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet ba i 2014 Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet om å etablere et samarbeid om utsatte barn og unge, med mål om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge under 24 år. Dette kaller vi 0–24-samarbeidet.

Gjennom samarbeidet vil vi bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv. Derfor skal 0–24-samarbeidet tilrettelegge for bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier. Stat og kommune skal samhandle bedre om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet.

0-24-samarbeidet har to effektmål:

  1. Det tverretatlige samarbeidet i kommunene om utsatte barn og unge og deres familier  er styrket.
    Målgruppe: Kommuner og fylkeskommuner.
  2. Gjennomføringen i videregående opplæring er økt, som grunnlag for aktiv deltakelse  i samfunnslivet og varig tilknytning til arbeidslivet.
    Målgruppe: Utsatte barn og unge og deres familier.

Visjon for 0-24 – samarbeidet:
Alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv.

Vårt mandat

0–24-samarbeidet skal legge til rette for bedre samarbeid mellom sektorene som grunnlag for mer helhetlig innsats overfor utsatte barn og unge under 24 år. Med dette menes barn og unge med høy risiko for å utvikle problemer som kan lede til manglende kompetanseoppnåelse i skolen og fremtidig marginalisering fra utdanning og arbeidsliv.

Sekretariatet ledes av Utdanningsdirektoratet.

Erik Bolstad Pettersen, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, og leder for styringsgruppen for 0-24-samarbeidet" class="slide-minister-image" alt="">

“Bedre samordning kan gi mer treffsikker virkemiddelbruk”

– Staten er sterkt sektorisert. Vi mener at bedre og mer samordning, samhandling og samarbeid på tvers av sektorene både kan være hensiktsmessig, og i noen tilfeller helt nødvendig, for å løse viktige velferdsutfordringer. Bedre samordning kan gi mer treffsikker og effektiv virkemiddelbruk, slik at vi får mer igjen for offentlige penger.

Erik Bolstad Pettersen, Leder av styringsgruppen

Strategi for 0–24-samarbeidet

For å innfri målene i 0–24-samarbeidet har styringsgruppen utviklet en strategi for perioden 2017–2020. Strategien tar utgangspunkt i prosjektets visjon om å bidra til at alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv.

Last ned kortversjon av strategien som pdf

Les hele strategien her

Styringsgruppen

Erik Bolstad PettersenUtdanningsdirektoratet
Marit Hognestad Utdanningsdirektoratet
Ellen Margrethe CarlsenHelsedirektoratet
Morten TjessemIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Jan Erik GrundtjernlienArbeids- og velferdsdirektoratet
Anna BjørsholBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementenes arbeidsgruppe

Monja Marie Evdahl (Leder)Kunnskapsdepartementet